۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۱ خرداد  
دبیر کمیته رشته تحصیلی پست الکترونیک تصویر
دکتر محمد ستایش طب سنتی msetayeshmail@gmail.com