۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن
نام و نام خانوادگی  رشته تحصیلی پست الکترونیک عکس
دکتر مینا مبشر اخلاق پزشکی minamobasher96@gmail.com
دکتر بتول تیرگری پرستاری داخلی جراحی b_tirgari@kmu.ac.ir