۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲ اسفند  

 بررسی ارتباط نگرش مذهبی با میزان اضطراب، افسردگی و سلامت روانی بیماران بخشهای مختلف بیمارستانی
برسی عوامل مثبت و منفی موثر در ایجاد و ارتقای سلامت معنوی جامعه هدف
بررسی رابطه بین عوامل تنش زا و نشانگان استرس بر سلامت معنوی بیماران بخشهای مختلف بیمارستانی
بررسی تاثیر میزان اعتماد به نفس بر سلامت معنوی جامعه هدف
بررسی رابطه میزان توکل به خدا و توسل به دعا بر ارتقای سلامت معنوی در بیماران بخشهای مختلف بیمارستانی
بررسی اثربخشی روان درمانی کوتاه مدت بر ارتقای سلامت معنوی بیماران بخشهای مختلف بیمارستانی
تاثیر آموزش چهره به چهره قبل از درمان بر سلامت معنوی بیماران بخش های مختلف
تاثیر فیلمهای آموزشی قبل از درمان بر سلامت معنوی بیماران بخش های مختلف
تاثیر مطالعه کتب آموزشی قبل از درمان بر سلامت معنوی بیماران بخش های مختلف
مقایسه بین اثر سه روش آموزش چهره به چهره، فیلمهای آموزشی و مطالعه کتب آموزشی قبل از درمان بر سلامت معنوی بیماران بخش های مختلف
بررسی اثر رعایت حریم شخصی بیماران در زمان بستری بر سلامت معنوی آنها
بررسی اثر افزایش ساعات ملاقات  بیماران در زمان بستری بر سلامت معنوی آنها
بررسی اثر بستری بیمار در اتاق خصوصی بر سلامت و مراقبت معنوی بیماران
بررسی اثر تمرینات ورزشی متناسب با  بیماری در زمان بستری بیماران بر سلامت معنوی آنها
بررسی اثر اسکان همراهان بیماران در مجاورت بیمارستان بر سلامت و مراقبت معنوی بیماران
تاثیر اخلاق و رفتار پرسنل بهداشتی درمانی بر سلامت معنوی بیماران
بررسی اثر سلامت معنوی پرسنل بهداشتی درمانی بر سلامت معنوی بیماران
بررسی اثر سلامت معنوی بر روند درمان بیماران دارای بیماری صعب العلاج
تاثیر سلامت معنوی بر روند بهبودی بیماران
تاثیر سلامت معنوی بر سلامت و بهداشت جامعه
تاثیر سلامت معنوی بیمار بر سلامت همراهان بیمار
تعیین پیامد بیماری بر اساس سلامت معنوی
تاثیر سلامت معنوی بر کیفیت زندگی بیماران
تاثیر معنویت درمانی بر پیامد، روند بهبودی و کیفیت زندگی بیماران