۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲ اسفند  
  • تدوین راهنماهای بالینی مداخلات برای اختلالات و مشکلات سلامت معنوی
  • راهکارهای ادغام معنویت در برنامه های آموزشی و درمانی
  • بررسی نیازهای معنوی بیماران
  • ساخت و هنجار یابی ابزارهای مختلف اندازه گیری سلامت معنوی
  • راهکارهای مشاوره و مداخلات برای افزایش سلامت معنوی در جامعه هدف (کارکنان و بیماران)
  • شاخصهای سنجش و رصد سلامت معنوی در جامعه هدف
  • تدوین استانداردهای سلامت و مراقبت معنوی کارکنان و جمعیت تحت پوشش
  • تدوین استانداردهای سلامت و مراقبت معنوی در خدمات درمانی
  • تدوین استانداردهای سلامت و مراقبت معنوی در خدمات بهداشتی و پیشگیری
  • تدوین استانداردهای سلامت و مراقبت معنوی در خدمات توانبخشی