۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ دي
دبیر کمیته رشته تحصیلی پست الکترونیک تصویر

 دکتر حمید نجفی پور

 

فیزیولوژی najafipourh@yahoo.co.uk

دکتر ژاله تاج الدینی

 

تاریخ اسلامی j_tajadini@kmu.ac.ir