۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر

تعریف علم از دیدگاه قرآن
۱۴۰۰ شنبه ۲۲ آبان
تعریف علم از دیدگاه قرآن
تعریف علم از دیدگاه قرآن
ماهنامه علمی دانش سلامت و دین شماره 38
۱۴۰۰ شنبه ۲۲ آبان
ماهنامه علمی دانش سلامت و دین شماره 38
ماهنامه علمی دانش سلامت و دین شماره 38
فیلم وبینار سلامت معنوی از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۱ آبان
فیلم وبینار سلامت معنوی از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه
فیلم وبینار سلامت معنوی از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه
تاثیر سلامت معنوی با حقیقت بندگی بر سایر ابعاد سلامت
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۱ آبان
تاثیر سلامت معنوی با حقیقت بندگی بر سایر ابعاد سلامت
تاثیر سلامت معنوی با حقیقت بندگی بر سایر ابعاد سلامت
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 37
۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 37
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 37
مجموعه مقاالت و نشستهاي تخصصی همايش بینالمللی چالش کرونا و زندگی مؤمنانه
۱۴۰۰ دوشنبه ۱۲ مهر
مجموعه مقاالت و نشستهاي تخصصی همايش بینالمللی چالش کرونا و زندگی مؤمنانه
مجموعه مقاالت و نشستهاي تخصصی همايش بینالمللی چالش کرونا و زندگی مؤمنانه
گزیده مقاله "طب اسلامی از واقعیت تا خیال" به قلم سید ضیاء مرتضوی
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۹ شهريور
گزیده مقاله "طب اسلامی از واقعیت تا خیال" به قلم سید ضیاء مرتضوی
گزیده مقاله "طب اسلامی از واقعیت تا خیال" به قلم سید ضیاء مرتضوی
اهمیت سلامت معنوی در نظام سلامت در راستای ارتقا به ”طب متعالی“ سخنرانی آقای دکتر تابعی
۱۴۰۰ شنبه ۲۰ شهريور
اهمیت سلامت معنوی در نظام سلامت در راستای ارتقا به ”طب متعالی“
اهمیت سلامت معنوی در نظام سلامت در راستای ارتقا به ”طب متعالی“  سخنرانی آقای دکتر تابعی
اخلاق پزشکی در طب کودکان بر اساس رفتار و گفتار دکتر قریب
۱۴۰۰ شنبه ۲۰ شهريور
اخلاق پزشکی در طب کودکان بر اساس رفتار و گفتار دکتر قریب
اخلاق پزشکی در طب کودکان بر اساس رفتار و گفتار دکتر قریب
ماهنامه علمی دانش سلامت و دین شماره 36
۱۴۰۰ شنبه ۲۰ شهريور
ماهنامه علمی دانش سلامت و دین شماره 36
ماهنامه علمی دانش سلامت و دین شماره 36