۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر

برگزاری وبینار تحمل درد و رنج در راستای مراقبت معنوی
۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۱ آذر
برگزاری وبینار تحمل درد و رنج در راستای مراقبت معنوی
برگزاری وبینار تحمل درد و رنج در راستای مراقبت معنوی
فیلم وبینار معنویت، اخلاق، عرفان
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر
فیلم وبینار معنویت، اخلاق، عرفان
فیلم وبینار معنویت، اخلاق، عرفان
وبینار معنویت، اخلاق، عرفان
۱۴۰۰ سه شنبه ۲ آذر
وبینار معنویت، اخلاق، عرفان
وبینار معنویت، اخلاق، عرفان
برگزاری جشنواره نطق سلیمان
۱۴۰۰ دوشنبه ۱۷ آبان
برگزاری جشنواره نطق سلیمان
برگزاری جشنواره نطق سلیمان
نشست تجارب سلامت معنوی در همه گیری کرونا
۱۴۰۰ چهارشنبه ۵ آبان
نشست تجارب سلامت معنوی در همه گیری کرونا
نشست تجارب سلامت معنوی در همه گیری کرونا
برگزاری وبینار سلامت معنوی از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه
۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان
برگزاری وبینار سلامت معنوی از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه
برگزاری وبینار سلامت معنوی از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه
فیلم وبینار سلامت معنوی در ادیان (2)
۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
فیلم وبینار سلامت معنوی در ادیان (2)
فیلم وبینار سلامت معنوی در ادیان (2)
فراخوان طرح های پژوهشی مرتبط با حوزه قرآن و سلامت
۱۴۰۰ دوشنبه ۱۹ مهر
فراخوان طرح های پژوهشی مرتبط با حوزه قرآن و سلامت
فراخوان طرح های پژوهشی مرتبط با حوزه قرآن و سلامت
وبینار ارائه مراقبت های معنوی در بالین بیمار
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۸ مهر
وبینار ارائه مراقبت های معنوی در بالین بیمار
وبینار ارائه مراقبت های معنوی در بالین بیمار
وبینار سلامت معنوی در ادیان 2
۱۴۰۰ شنبه ۱۷ مهر
وبینار سلامت معنوی در ادیان 2
وبینار سلامت معنوی در ادیان 2