۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ شنبه ۲۲ آبان  
علم چیست
طبق تعریف قرآنی، علم بایقین تعریف میشود
 
یقین چهارنوع است
یکی ظن الیقین است که آن را باید شبه علم دانست ومشکلات حل نمیکند
 
دوم علم القین است که همین علم تجربی است
 
سوم عین الیقین است
 
چهارم حق ال یقین است
 
علم تجربی که مبتنی بر شواهد است نیز دونوع است
منحصرا شواهد حیوانی یا معدودی بیمار
دیگر شواهد روی انسان‌های سالم
 
نکته مهم که در طب باید بدان پرداخت تنها جنبه مادی انسان نیست
جنبه های روح شناسی نفس شناسی اخلاق است
که ازمره علم تجربی خارج است
 
امید است با هم اندیشی برای وضعیت سلامت راهی بیابیم
ان شاءالله 
 
دکتر تابعی  استاد پاتولوژیست