۱۳۹۸ پنج شنبه ۸ اسفند

کارگاه روش شناسی پژوهش در سلامت معنوی، روز سه شنبه 97/3/29 در محل سالن آموزش سلامت از ساعت 8 الی 16 توسط مرکز سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و در سطح دانشگاه های منطقه آمایشی 8 برگزار گردید. شرکت کنندگان بطور خاص از گروه های پرستاری، روانپزشکی، طب ایرانی و دانشکده بهداشت و شهرستان های بم، جیرفت، ایرانشهر و زاهدان شرکت داشتند. کارگاه توسط آقای دکتر بوالهری روانپزشک و رئیس دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان و رئیس مرکز تحقیقات سلامت معنوی دانشگاه ایران به همراه خانم دکتر قائم پناه ارائه شد. در ابتدا با مشارکت اساتید شرکت کننده موضوعات مورد توجه حضار برای شرکت در کارگاه تعیین گردید و با سخنرانی و بحث و تبادل نظر شرکت کنندگان ادامه یافت. در بخش دوم اساتید شرکت کننده با توجه به تخصص طی 5 گروه به بررسی و نقد مقالات از پیش تعیین شده در زمینه سلامت معنوی پرداختند و کار گروهی با طرح چندین موضوع تحقیقاتی در حوزه علوم پزشکی و سلامت معنوی و تحلیل آنها به پایان رسید

برای دریافت فایل مطالب ارائه شده توسط آقای دکتر بوالهری کلیک نمایید.