۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن

فردوسی، ده صفت در انسان را با عنوان ده ديو بر می‌شمرد: آز، نياز، رشک، ننگ، كين، خشم، سخن‌چينی، دورویی، ناپاک دینی(بی‌دانشی) و ناسپاسی.
وقتی روان انسان در دست اينان باشد، روشنی و فروغ مي‌ميرد و انسان در ظلمات گم می‌شود!
 
 
@amirkabear